โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 9,746 ครั้งโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม ศิลปะภาพพิมพ์

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาพณิชยการ

5. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาพณิชยการ

6. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน) อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี) อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจจะสมัครสามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวสอบ)
โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก ไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร