มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 6,762 ครั้ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รองรับ
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบริการงานทั่วไป
4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประงานงาน และการทำงานเป็นทีม
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ กระตือรือร้น มีความขยันและอดทน
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร