อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 7,407 ครั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 7 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. พนักงานบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง
- เพศหญิงหรือชายอายุไม่เกิน 21-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป กลุ่มสาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารเจราจาต่อรอง การวิเคราะห์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถบริหารจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel PowerPoint เพื่อการทำงานได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. พนักงานพัสดุ 1อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง
- เพศหญิงหรือชายอายุไม่เกิน 21-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ด้านการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System: e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในบริการ สามารถทำงานที่ต้องประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel PowerPoint เพื่อการทำงานได้ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3. พนักงานพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง
- เพศหญิงหรือเพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้และเข้าใจในวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
- มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns, WMicroservices, Best Practices ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการออกแบบและเขียนเว็บไซต์/โปรแกรม ในแบบ web application ด้วยภาษา HTML, PHP, Java Script, CSS ได้
- มีความสามารถในการพัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล เช่น MySQL PostgreSQL หรือ MS SQL Server ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
- สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good Multi-Task Skill)
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยแนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

4. พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง
- เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- มีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการและสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้
- มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
- มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good Multi-Task Skill)
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถ ข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ WWW.step.cmu.acth/hr ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 17.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร