คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 1,785 ครั้ง



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  มีใจรักในงานบริการและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-  มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือพัฒนาแอปลิเคชัน และสามารถออกแบบ infographic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

2. ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,620 บาท
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
- เป็นเพศหญิง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 (ม.ใหม่ ที่ตั้งขามเรียง) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัคร