สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,838 ครั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
1. นักวิชาการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 17,500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการศึกษา จากสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
- ถ้ามีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- มีประสบการณ์ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 17,500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการศึกษา จากสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
- มีความรู้ความสามารถในโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
- ถ้ามีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 15,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการศึกษา จากสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.  ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
9. มีคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ระหว่างวันที่ 14-27 ตุลาคม 2563 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2482-2176 ต่อ 315

ประกาศรับสมัคร