โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 6,227 ครั้งโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท

2. พนักงานบริการ (งานหน่วยจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา
-  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 37 ปีบริบูรณ์
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท

3. พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง/ชาย
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท

4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง/ชาย
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,460 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท

ประกาศรับสมัคร