สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 5,379 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างใน ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
1. เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงานด้านพรรณไม้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรป่าไม้ พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้ความสามารถต้านอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้
- มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทางวิชาการด้านพรรณไม้ เช่น การวางแปลงตัวอย่างสำรวจพรรณไม้ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้และไม้ยืนต้น
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรุกขกรรม เช่น การดูแลรักษาไม้ยืนต้น การประเมินสุขภาพและความเสี่ยงของไม้ยืนต้น
- สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรณไม้ การรวบรวมชนิดพรรณไม้ การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ พร้อมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลพรรณไม้ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงในเชิง วิชาการได้
- สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ ในด้านการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ได้
- มีใจรักงานบริการวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันขันแข็ง มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
- สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องแนบข้อมูลประวัติการทำงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัครงาน

2. จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิปริญญาตรี
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว ๓) มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านนา
- มีความรู้เบื้องต้นด้านการเกษตร
- ต้องมีใจรักงานบริการและมีความรับผิดชอบ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการที่ดี
- สามารถรับคณะนักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้
- มีทักษะการทำกิจกรรมสันทนาการ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องแนบข้อมูลประวัติการทำงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัครงาน

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 0-5332-8496 ต่อ 1115

ประกาศรับสมัคร