โรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 4,407 ครั้งโรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15- 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1. พยาบาลวิชาชีพ (อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท) จำนวน 6 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. นักวิชาการสาธารณสุข (อัตราค่าจ้างวันละ 480 บาท) จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. นายช่างเทคนิค (อัตราค่าจ้าง วันละ 331บาท) จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือสูงกว่า หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

4. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท) จำนวน 4 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
- มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

5. ผู้ช่วยพยาบาล (อัตราค่าจ้างวันละ 370บาท ) จำนวน 5 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือ ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (อัตราค่าจ้าง วันละ 331 บาท) จำนวน 5 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย/เพศหญิง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่

7. ตำแหน่งพนักงานเปล (อัตราค่าจ้าง วันละ 331 บาท) จำนวน 2 อัตรา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึก 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15- 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2577 2500 ต่อ 455

ประกาศรับสมัคร