โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/10/2020 อ่าน: 5,852 ครั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
1. นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
- อัตราค่าจ้าง 80 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

2. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
- อัตราค่าจ้าง 80 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- รับตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกินอายุ 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- อัตราค่าจ้าง 80 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ
- รับตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกินอายุ 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- อัตราค่าจ้าง 50 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- รับอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ค่าจ้าง 45 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

6. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- รับตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกินอายุ 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- อัตราค่าจ้าง 45 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 7 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- รับเฉพาะเพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- อัตราค่าจ้าง 45 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร