สอบท้องถิ่นประจำปี 2564 จะเปิดรับสมัครสอบ 65 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 4,157 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/09/2020 อ่าน: 123,730 ครั้งสอบท้องถิ่นประจำปี 2564 จะเปิดรับสมัครสอบ 65 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 4,157 อัตรา

รายละเอียด ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัคร
กลุ่มวิชาการ (วุฒิปริญญาตรี) บรรจุครั้งแรก 476 อัตรา
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นักวิชาการคลัง
3. นิติกร (ป.ตรีทางกฎหมาย)
4. นักพัฒนาชุมชน (ป.ตรีทุกสาขา)
5. นักวิชาการเกษตร
6. นักประชาสัมพันธ์
7. วิศวกรไฟฟ้า
8. วิศวกรโยธา
9. วิศวกรเครื่องกล
10. สถาปนิก
11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12. นักทรัพยากรบุคคล
13. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
14. นักสังคมสงเคราะห์
15. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16. นักผังเมือง
17. นักจัดการงานทั่วไป(ป.ตรีทุกสาขา)
18. นักวิชาการศึกษา (ป.ตรีทางการศึกษา)

ประเภททั่วไป (วุฒิปวช. ปวท. ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้) 2,723 อัตรา
1. เจ้าพนักงานธุรการ (ทุกสาขา ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต)
2. เจ้าพนักงานทะเบียน
3. เจ้าพนักงานเทศกิจ (ทุกสาขา)
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5. เจ้าพนักงานเกษตร
6. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7. นายช่างโยธา
8. นายช่างผังเมือง
9. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
10. นายช่างเขียนแบบ
11. นายช่างไฟฟ้า
12. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14. เจ้าพนักงานประปา
15. นายช่างเครื่องกล
16. เจ้าพนักงานพัสดุ
17. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
18. นายช่างสำรวจ
19. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
20. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ทุกสาขา)
21. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
22. เจ้าพนักงานคลัง
23. สัตวแพทย์
24. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

กลุ่มครูผู้ช่วย และผู้ดูแลเด็ก (วุฒิปริญญาตรี) 958 อัตรา
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกชีวะ
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเกษตร
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวัดผลและประเมินผล
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกศิลปะ
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์์
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเคมี
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกแนะแนว
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก