ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร รับสมัครงาน 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/09/2020 อ่าน: 8,497 ครั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร รับสมัครงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป
ขยันอุทิศเวลาในการทำงาน
มีนิสัยทำงาน เป็นแบบมุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ
มีความกระตือรือร้นในการศึกษา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิจัยหลังปริญญาเอก 2 อัตรา
 เงินเดือน 30,000 บาท ทำสัญญาจ้างปีต่อปี
คุณสมบัติ
มีความเชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics และ Meta-analysis  1 ตำแหน่ง
มีความเชี่ยวชาญด้าน Gene expression และ Molecular cloning  1 ตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยนักวิจัย 12 ตำแหน่ง
ระดับปริญญาโททุกสาขา 5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี

คุณสมบัติ (ด้านใดด้านหนึ่งดังนี้)
งานวิจัยด้าน Precision agriculture
มีความชำนาญด้านการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์สถิติ
ความสนใจและความชำนาญด้าน High resolution phenotyping
ความสนใจ ด้าน biochemistry and analysis
มีความสนใจและประสบการณ์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
สนใจด้าน Biological control และเกษตรอินทรีย์
สนใจด้าน Rice Processing & Milling
สนใจงานด้าน การศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
สนใจงานด้าน งานวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์
สนใจงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลักฐานการสมัคร
1. Resume หรือ CV
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
3. วิทยานิพนธ์ และเอกสารตีพิมพ์  (กรณีจบปริญญาโท-เอก)
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ฉบับ

รวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf  ส่งไฟล์เอกสารการสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563

ใบรับสมัคร | ลิงค์สมัคร