การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้าง 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 4,676 ครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
1 ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ชชง. (ปฟ) 6 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
-  ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ผู้ช่วยช่าง ประจําสํานักงาน (ชชง.) 4 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) 1 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
-  ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี

4 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.) 2 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในกรณีผู้สมัคร ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่ระบุข้างต้น ยกเว้น ตําแหน่งผู้ช่วยช่างปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า (ชชงเปฟ) และตําแหน่งผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน (ชชง.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า และ สาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง เท่านั้น สมัครได้ในครั้งนี้โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,690 บาท เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศรับสมัคร