การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 5,991 ครั้งการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)
- พ้นพันธะทางทหาร แล้ว
- สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
- สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
- ว่ายน้ำได้
- มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
- ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
- ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร