กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 14/09/2020 อ่าน: 14,935 ครั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการวิจัย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน  จำนวน  15,000 บาท

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย, การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก - เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาประกาศนียบัตรจำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)จำนวน 1 ฉบับ
6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

สนใจสมัครงานสามารถส่งเอกสารข้างต้น มาที่คุณอานนท์ หรือ คุณพัชรีภรณ์  E-mail : research@dss.go.th   
หรือ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มอำนวยการวิจัย ชั้น 8 อาคารมาตรฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์  0 2201 7106 , 7109  (ตามวันและเวลาราชการ)