โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 3,673 ครั้ง


โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 540 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 370 บาท (เพศชาย)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. นายช่างโยธา 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 370 บาท (เพศชาย)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ช่างเชื่อม 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท (เพศชาย)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 310 บาท
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

6. พนักงานบริการ 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 310 บาท
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4566-2121

ประกาศรับสมัคร