โรงเรียนบุญวัฒนา 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 973 ครั้ง


โรงเรียนบุญวัฒนา 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร