สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 3,657 ครั้ง


สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

2. เภสัชกร 2 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 23,890 บาท
- ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 24,320 บาท
- ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนา และด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่น้อยกว่า 6 ปี

5. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ไม่หมดอายุ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร