โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 5,728 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์สาธิต AD ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี สําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาโท
- สําเร็จวุฒิปริญญาโททางการศึกษาและต้องสําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามข้อ 1 ด้วย
3 หากมีประสบการณ์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเอกสารรับรอง)

2. อาจารย์สาธิต AD ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี สําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาโท
- สําเร็จวุฒิปริญญาโททางการศึกษาและต้องสําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามข้อ 1 ด้วย
3 หากมีประสบการณ์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเอกสารรับรอง)

3. อาจารย์สาธิต AD ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
- สําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา หรือ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง
2 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาโท
- สําเร็จวุฒิปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา หรือ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งและต้องสําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามข้อ 1 ด้วย
3 หากมีประสบการณ์ในการสอนวิชาสุขศึกษา หรือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเอกสารรับรอง)

4. อาจารย์สาธิต AD ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
-  สําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาโท
- สําเร็จวุฒิปริญญาโททางการศึกษาและต้องสําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
- มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามข้อ 1 ด้วย
3 หากมีประสบการณ์ การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเอกสารรับรอง)

5. อาจารย์สาธิต AD ประจําระดับชั้นอนุบาล จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
- สําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 ผู้สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาโท
- สําเร็จวุฒิปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- และต้องสําเร็จวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามข้อ 1 ด้วย
3 หากมีประสบการณ์การสอนในระดับชั้นอนุบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(มีเอกสารรับรอง)

6. อาจารย์สาธิต AD ประจําโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 23,300 บาท) หรือวุฒิปริญญาโท (อัตราเงินเดือน 28,900 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2 สําเร็จวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปริญญาโท ทางด้านครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ (ถ้าเอกคู่กับภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ เช่น กิจกรรมบําบัด การฝึกพูด เป็นต้น
3 มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทํางานด้านการสอนเด็กพิเศษ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กพิเศษ
4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สามารถประสานงานและทํางานเป็นทีมได้
5 หากมีประสบการณ์การสอนในโครงการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเอกสารรับรอง)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2563 (สมัครออนไลน์) สอบถามโทร.0-2218-2742

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร