กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 2,401 ครั้ง


กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

3. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สุพรรณบุรี)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

5. ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

6. ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

7. นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาศิลปะหัตกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

8. นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)  1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (ส่วนกลาง)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

9. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (นครราชสีมา)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-30 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร