สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 1,023 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงาน คปภ.
1.1 ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 4 อัตรา
1) สังกัดสำนักเลขาธิการ 1 อัตรา
2) สังกัดด้านกำกับ 1 อัตรา
3) สังกัดด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 1 อัตรา
4) สังกัดด้านตรวจสอบ 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดี ทั้งการฟัง การพูดและการเขียน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา
1. สังกัดสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 1 อัตรา
2. สังกัดสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 1 อัตรา
3. สังกัดสายสายกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา
4. สังกัดสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานโดยเฉพาะการพูดและการเขียน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
1) วิธีการสมัครDownload ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach Fileใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt
2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
2.1) ใบสมัครลูกจ้าง
2.2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
2.3) ประวัติส่วนตัว (Resume)

สอบถามโทร 02-515-3995-9 ต่อ 5356

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร