คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 940 ครั้ง


คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
1. ช่างเครื่องยนต์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเครื่องยนต์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเทคนิคเครื่องกล, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคพลังงาน, ช่างเทคนิคโลหะ, ช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เป็นต้น

2. วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท (เฉพาะตำแหน่งนี้รับสมัครถึง 22 กรกฎาคม 2563)
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows Server
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้
- มีความเข้าใจในการทํางานของเว็บ และเข้าใจภาษา HTML, CSS, Javascript,PHP และฐานข้อมูล MySQL

2. อาจารย์(วิศวกรรมไฟฟ้า) จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 34,000 บาท
- ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์การวัดและควบคุม หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ พลังงาน และทั้งนี้ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากําลัง)
- ควรเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป โดยจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่หลักสูตรกําหนด และไม่ติด F ในรายวิชาใดๆ ทั้งสิ้น
-ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ก.ว.)
- ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ ได้แก่ 1. งานสอน 2. งานวิจัย 3. งานบริการวิชาการ 4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา และ/หรือคณะต้นสังกัด

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือพิมพ์ใบสมัครได้จาก www.eng.src.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-3972577หรือ 0-3835-4581-6 ต่อ 2810 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร