สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 18 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 1,600 ครั้ง


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ผู้ช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3. พนักงานสนับสนุนการประชุม จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5. พนักงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6. ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7. นักวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาหรือทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8. นักวิชาการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาหรือทางบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์

9. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร