มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 6,646 ครั้ง


มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทคนิคการแพทย์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

2. นักทรัพยากรบุคคล (คณะเศรษฐศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

3. นักทรัพยากรบุคคล (กองทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

4. นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

5. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ (ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

6. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

7. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี บริหารธุรกิจ
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

8. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทยบได้ไม่ตำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- ลิงค์สมัครตำแหน่งนี้ (คลิกที่นี่)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัคร