โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,600 ครั้ง


โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จ การศึกษา
3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5 มีความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร