อบต.เมืองเดช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,906 ครั้ง


อบต.เมืองเดช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความชำนาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ( ท.2 )
- มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านป้องกันฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คนงานทั่วไป(ประจำสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านแขม) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- เพศชาย
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เป็นผู้สามารถ อ่านออก – เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คนงานทั่วไป(ช่วยงานกองคลัง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
- มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4525-1760

ประกาศรับสมัคร