มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,535 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน และงานประชุมสัมมนา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์ หรือฟิสิกส์ศึกษา หรือวัสดุศาสตร์ หรือเทคโนโลยีวัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ หรือสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือได้รับคุณวุฒิบัญชีบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2563 สอบถามโทร.038-358145

ประกาศรับสมัคร