โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 831 ครั้ง


โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
5 มีความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร