เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 2,530 ครั้ง


เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(คอมพิวเตอร์ /โสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร