(ครั้งที่ 2) โรงเรียนบ้านบางเหรียง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 816 ครั้ง


(ครั้งที่ 2) โรงเรียนบ้านบางเหรียง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี  (สาขาภาษาอังกฤษ)
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                 
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ที่โรงเรียนบ้านบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัคร