อบต.เสาเดียว รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,041 ครั้ง


อบต.เสาเดียว รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือหรือทุกทาง ที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน (สอบถาม)
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (หากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
-  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขอท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

5. แม่ครัว 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติ
- มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป
6. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กำหนด (ตามเอกสารกำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4418-6274 หรือ 0-4418-6275

ประกาศรับสมัคร