อบต.ท่าสองคอน รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,885 ครั้ง


อบต.ท่าสองคอน รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขาหรือสูงกว่า
- กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- เพศชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

2. คนงาน (กองคลัง) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

3. คนงาน (กองช่าง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

4. คนงาน (กองสาธารณสุข) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

5. พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  
- เพศชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด

6. คนงาน (กองการศึกษา) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 
7. คนงาน (กองสวัสดิการสังคม) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

8. คนงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท  
-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4375-8099

 

ประกาศรับสมัคร