สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 8,330 ครั้ง


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ. สมัครได้)
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกา บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563


ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร