สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/02/2020 อ่าน: 5,035 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

2. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางด้านโภชนาการและการกำหนดโภชนศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการ

3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590-8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3,ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
-  มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

9. พนักงานบริการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590-8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ (ป.4 หรือ ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

10 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590-10,200 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3 หรือ ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11. พนักงานบริการ (แม่บ้าน) 2 อัตรา เงินเดือน 7,590-8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ป.4 หรือ ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร