กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 3,261 ครั้งกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาดังนี้
- ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์
- ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุ์ศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
- ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี และ
- เป็นผู้พิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย

3.  เจ้าพนักงานธุรการ(คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
- เป็นผู้พิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 ในวันราชการ โทร.0-2940-6559 หรือ 0-2562-0600 ต่อ 4615 หรือ 4617 หรือ 4618

ประกาศรับสมัคร