โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 3,751 ครั้งโรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักวิชาการการเงิน-บัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 450 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 450 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

6. พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ คยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 340 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10. พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 544 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-  ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร