เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 13,128 ครั้งเทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ผู้สมัครต้องขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อรับรองรายวิชาที่ระบุว่าเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หน่วยกิตเพื่อประกอบการสมัคร) และมีความสามารถในบึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร