โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 54 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 4,900 ครั้งโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

3. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

5. เจ้าพนักงานธุรการ 18 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

6. ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7. พนักงานเภสัชกรรม 5 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

8. พนักงานประจำห้องยา 13 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

9. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร