โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 3,016 ครั้งโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา เงินเดือน 11230 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 11230 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลีนิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน

3.พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 6740 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาและเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 6560 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา เงินเดือน 6560 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- มีความรู้ความสามารถเหมาสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. พนักงานทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 6560 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- มีความรู้ความสามารถเหมาสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7.พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา เงินเดือน 6560 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4251-1424 ต่อ 1006

ประกาศรับสมัคร