วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 1,893 ครั้งวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์การเขียนแบบ/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสหกรรมศิลป์(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร