มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 5,068 ครั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สถาปนิก (สถาปัตยกรรมหลัก) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมหลัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรมได้

2.2 สถาปนิก (ออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมหลัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรมได้

2.3 นายช่างเทคนิค (สถาปัตยกรรมหลักหรือตกแต่งภายใน) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโยธา/ สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม/ช่างก่อสร้าง/ ช่างสถาปัตย์/ช่างโยธา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสถาปัตยกรรมหลักหรือตกแต่งภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรม

2.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานธุรการหรืองานบริหารสำนักงาน
- มีทักษะความสามารถในการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือนอกเวลาทำการได้

อัตราค่าจ้าง
- ตำแหน่งสถาปนิก อัตราเดือนละ 19,000 บาท
(กรณีมีประสบการณ์มหาวิทยาลัยจะพิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มรวมแล้วไม่เกิน 23,000 บาท)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราเดือนละ 12,990 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 17,400 บาท

การสมัคร
1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13–18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร