ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 1,861 ครั้ง


ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ใช้หนังสือรับรองผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้โดยมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

**ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นวุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร**

สถานที่รับสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเองที่งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) อำเภอทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร