สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 2,340 ครั้ง


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1  (CLD1) จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านกฏหมายตามมหาวิทยาลัยในประเทศที่ กพ.รับรอง และหากสําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์ด้านงานกฏหมายอย่างน้อย 1 ปี
- มีใบอนุญาตว่าความ

2. นักวิจัย 2 (RDC2) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทํางานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี

3. นักวิจัย 2 (RAE2) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทํางานรวม 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ปีหรือถ้ามีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่
1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นสำคัญ
หมายเหตุ   **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th  ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**
3ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบจิตวิทยา

ประกาศรับสมัคร