กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 13,539 ครั้ง


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
-  เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563(สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร