มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 3,905 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวบาล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาชีววิทยาทางการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 1 อัตรา (สาขาวิชาประมง)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

3. คนงาน 1 อัตรา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
- ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
- อายุ 25 - 50 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงสัตว์ และรักสัตว์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

4. คนงาน 1 อัตรา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
- ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
- อายุ 25 - 50 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
- มีความรู้ความสามารถในการปลูก และขยายพันธ์ุไม้ดอก ไม้ประดับได้

5. สัตวแพทย์ 2 อัตรา
- ปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7. นักการภารโรง 1 อัตรา  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8. นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านช่างภาพ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือสาขา ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ หรือสาขาการสื่อสารมวลชน หรือสาขาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และ โทรทัศน์ หรือสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านช่างภาพ

9.  นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านกราฟฟิก) จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ หรือ สาขาดิจิทัลทีวีและสื่ออนไลน์ หรือสาขาการโฆษณา หรือสาขาวารสารสนเทศ หรือสาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาการสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านกราฟฟิก

10. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 อัตรา (งานออกแบบและอาคารสถานที่)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง

11. นักการภารโรง 1 อัตรา (งานออกแบบและอาคารสถานที่)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (แผนกยานพาหนะ งานบริการ)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (แผนกแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง)
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือทุ่นแรง (รถแทรกเตอร์)

14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
- มีความสามารถมในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat และ Internet เป็นอย่างดี

15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (งานกิจการหอพักนักศึกษา)
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

16. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 อัตรา (งานกิจการหอพักนักศึกษา)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

17. คนงาน 2 อัตรา (งานอนุรักษ์พันธุกรรมบัว)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

18.  เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 1 อัตรา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Offices ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร