กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 958 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 46,317 ครั้ง


กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 958 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 743 อัตรา

1. เจ้าพนักงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 215 อัตรา
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา
12. มัณฑนาการปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา  
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร