มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 11,852 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ) ประจำสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
1. ตำแหน่งเลขที่ EP010021 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Marketing or Product Development) ตามยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (งานด้านการส่งเสริม ต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์เชิงรุก ตลอดจนงานธุรการเบื้องต้น เช่น ด้านการจัดทำข้อมูลโครงการ การจัดประชุม ด้านพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายพัสดุของโครงการที่เกี่ยวข้อง)
1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขศิลป์ วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมงานสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์ (Design/Management) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถทำงานออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ เลขศิลป์ กราฟิก สื่อดีไซน์สมัยใหม่
3) มีความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ในกระบวนการออกแบบและเทคนิคการผลิตภัณฑ์และงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ อย่างดี
4) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6) มีประสบการณ์ระดับหน่วยงาน และองค์กร

2. ตำแหน่งเลขที่ EP010022 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านสารสนเทศ ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (เป็นผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของคลังข้อมูล เช่น เว็บไซต์ Lanna Portal รวมถึงพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนา เครื่องมือสำหรับการให้บริการวิชาการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ระบบสำหรับลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น)
1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, วิจิตรศิลป์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถออกแบบเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ได้
3) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในลักษณะ IT Business เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี
4) สามารถจัดการระบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำไปต่อยอดได้
5) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6) มีความเข้าใจด้านศิลปะและกราฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว

3. ตำแหน่งเลขที่ EP010023 (ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับดูแล และประสานงานศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การออกแบบล้านนาสร้างสรรค์ ( Creative Lanna Design and
Development Center; CLDC)) และประสานงานทั่วไปตามยุทธศาสตร์ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (งานตามนโยบายและจัดทำแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์ อาทิ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ, ประสานงานและติดตามโครงการที่ดำเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์, งานด้านการประสานกับธุรกิจ Spin off/ Start upของยุทธศาสตร์, ดำเนินการด้านการจัดการหลักสูตรระยะสั้นและการจัดฝึกอบรม, ประชาสัมพันธ์จัด Eventหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ, งานธุรการเบื้องต้น เช่น ด้านการจัดทำข้อมูลโครงการ การจัดประชุมด้านพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุของโครงการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาด้านการบริหารและการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Design/ Arts and Culture Management), รัฐศาสตร์-และรัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีพื้นฐานด้านศิลปะ การจัด Event, Exhibition, Design Competition หรือ Course เรียนต่าง ๆ
3) มีทักษะด้านการบริหารจัดการ ประสานงานระดับหน่วยงานและองค์กร
4) สามารถจัดการด้านงบประมาณและการเงิน สามารถจัดทำแผนโครงการ หรือการทำงานได้
5) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
6) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว
8) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน: 20250 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร