กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 23,885 ครั้ง


กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ประจำกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ประจำอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

5. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ประจำ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กรมศิลปากร
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

6. คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) 2 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

7. นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก) 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกอบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

8. นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม) 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

9. นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)  2 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม

10. นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม)  1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกอบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

11. นายช่างเขียนแบบ  1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

12. นายช่างโยธา  1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ

13. พนักงานทะเบียนบุคคล 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

14. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

15. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

16. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

17. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
-  ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

18. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ประจำอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

19. พนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร