โรงเรียนอนุบาลบางละมุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 1,643 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลบางละมุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ม.3  หรือเทียบเท่า
2. สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

การได้รับเงินเดือน
1. ให้ได้รับเงินเดือนเป็นค่าจ้าง 9,000 บาท
2. สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2547
 
ระยะเวลาจ้าง
  ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน

 เอกสารสำหรับการสมัคร
1. สำเนาทะเบียน (จำนวน 2 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประชาชน  (จำนวน 2 ฉบับ)
3. วุฒิการศึกษา (จำนวน 2 ฉบับ)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
 
**รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี **
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 - วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ