อบต.ท่าขนอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 3,693 ครั้ง


อบต.ท่าขนอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างเดิม หรือเป็นพนักงานจ้างเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานเครื่องสูบน้ำ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7731-0974

ประกาศรับสมัคร