โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/09/2019 อ่าน: 7,842 ครั้ง


โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น

2. นักกิจกรรมบําบัด จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด และได้รับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากิจกรรมบําบัด

3. แพทย์แผนไทย จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,960 บาท
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7460-9529

ประกาศรับสมัคร